Phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời hoà lưới và hệ thống điện mặt trời độc lập

Phân biệt giữa hệ thống điện mặt trời hoà lưới và hệ thống điện mặt trời độc lập