Chủ thầu nên làm gì để lợi nhuận là cao nhất?

Chủ thầu nên làm gì để lợi nhuận là cao nhất?